Er du Frederikshavn Gymnasiums nye drømmerektor?

Kære ansøger.

Tak fordi du er interesseret i vores stillingsopslag. Du sidder nu med en samling oplysninger, der forhåbentligt giver dig et grundigt overblik over Frederikshavn Gymnasium og alle os, der i en eller anden sammenhæng er optaget af ansættelsesprocessen og gymnasiets udvikling. Vi har en masse drømme og håb, som er formuleret i vores værdier og strategier. Jeg opfordrer dig til at se det som vores bud på udvikling. Udviklingen vil – naturligvis – skulle formes også efter dine ønsker. Du vil som rektor være den centrale figur i fastlæggelsen og udmøntningen af fremtidens strategier. Det skal ske sammen med personale og bestyrelse. Jeg synes, Frederikshavn Gymnasium er et godt karrierevalg for dig: et ambitiøst og progressivt personale, en udviklingsorienteret bestyrelse, et stigende elevtal og en god økonomi er faktorer, der kan få drømme til at blive til virkelighed. Så læs materialet, få yderligere oplysninger andre steder eller ved at spørge på mail - og søg stillingen.

Venlig hilsen

Gert G. Nygaard, bestyrelsesformand.

 

Indholdsfortegnelse 

1) Baggrund
2) Ansøgningsfrist
3) Kontaktoplysninger og ansøgning
4) Fortrolighed
5) Bestyrelse og ansættelsesudvalg
6) Om Frederikshavn Gymnasium
7) Mission, vision og værdier
8) Strategi
9) Stillingen som rektor
10) Forventninger til ny rektor
11) Eksterne relationer
12) Strategisk, teambaseret ledelse
13) Ansættelsesvilkår
14) Proces- og tidsplan

 

1) Baggrund

Frederikshavn Gymnasium søger en rektor.

Gennem de seneste år har personale og bestyrelse arbejdet med værdier og strategier ud fra et ønske om at hæve elevtallet, styrke økonomien, øge medarbejdernes arbejdsglæde og hæve det faglige niveau. Personalet har udarbejdet et forslag til strategi, som bestyrelsen har godkendt. Bestyrelsen har lagt vægt på, at strategien hurtigt skulle udmøntes i konkrete handlinger. Dette har resulteret i en handlingsplan fra januar 2019 med tiltag på:

kort sigt – udført inden for få måneder

længere sigt - udført i løbet af 2019

langt sigt – udført i løbet af 2019 – 2020.

Status er i august 2019, at en lang række initiativer og ideer er ført ud i livet, mens andre fortsat er i proces. Overblikket fremgår af den strategiske implementeringsplan, som du finder link til andetsteds i denne skrivelse.

I efteråret gennemfører bestyrelsen et udviklingsforløb med ekstern konsulent. Formålet er at udvikle bestyrelsen som team, etablere et arbejdsgrundlag for bestyrelsens fremtidige arbejde og værdiskabelse og bringe de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer i spil i de kommende års bestyrelsesarbejde.

 

2) Ansøgningsfrist 

Ansøgningsfristen udløber den 28. oktober 2019 kl. 12.00. 

 

3) Kontaktoplysninger og ansøgning 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Gert Grysbæk Nygaard

Tlf.: 21 86 40 04
Mail

Ønsker du at søge jobbet, skal du uploade ansøgning, CV og relevante bilag på www.gymnasiejob.dk

 

4) Fortrolighed 

Vi opfordrer alle interesserede personer til at søge stillingen og behandler alle ansøgninger og henvendelser fortroligt.

 

5) Bestyrelse og ansættelsesudvalg 

Ansættelsen af ny rektor sker i et samarbejde mellem Frederikshavn Gymnasiums bestyrelse og et nedsat ansættelsesudvalg.

Bestyrelsen består af følgende: 

Skoleleder Gert G. Nygaard (repræsenterer folkeskolerne i Frederikshavn Kommune)

Direktør Christine Lunde (repræsenterer erhvervslivet)

Borgmester Birgit Hansen (repræsenterer Frederikshavn Kommune)

Advokat Jakob Johnsen (repræsenterer erhvervslivet)

Dekan Henrik Pedersen (repræsentant for Aalborg/Århus Universitet)

Lektor Inge Lise Jensen (repræsenterer medarbejderne)

Pedel Michael Olesen (repræsenterer medarbejderne)

Maise F. Kristiansen (repræsenterer eleverne)

 

Ansættelsesudvalget består af følgende: 

Fra bestyrelsen: Gert G. Nygaard, Henrik Pedersen, Jakob Johnsen & Christine Lunde

Lærerrepræsentanter: Lektor Rune H. Lehmann & lektor Claus Poulsen

Ledelsesrepræsentant: Konstitueret rektor Per Høberg

TAP-repræsentant: Sekretær Lise Jørgensen 

Elevrepræsentant: Maise Kristiansen


6) Om Frederikshavn Gymnasium 

Den 12. august 1947 gik de første elever ind ad døren til Frederikshavn Gymnasium. Dengang hed det Frederikshavn Kommunale Gymnasium, og undervisningen foregik i den gamle Fladstrandsgade Skole.

Det blev hurtigt populært at gå på gymnasiet, så et byggeri af en ny skole gik i gang i slutningen af 50’erne. I 1963 stod det nuværende gymnasium på Kærvej således klar til undervisning i den markante gulstensbygning centralt beliggende i en af kommunens smukke parker.

Det nye gymnasium tiltrak i stor stil også elever fra Skagen i nord, Sindal i vest og Sæby i syd – og på denne måde blev gymnasiet en katalysator og et samlingspunkt for videbegærlige unge mennesker.

I 1970 blev de kommunale gymnasier lagt under amterne – og skolen fik navnet: Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus.

I samarbejde med Martec udbød gymnasiet i 1999 en maritim overbygning på HF, og det nye navn blev ganske naturligt HF søfart. Uddannelsen udbydes tre steder i Danmark, og på denne måde rekrutterer gymnasiet elever fra hele landet. Præcis som det også er i dag, hvor navnet igen er ændret til Frederikshavn Gymnasium – STX, HF og Maritim Student for at udtrykke ligeværd mellem de tre uddannelser.

Ambitionen for Frederikshavn Gymnasium har helt fra den første undervisning i 1947 været klar: Gymnasiet skal være det centrale, alment dannende gymnasium, som forbereder unge til en bred vifte af videregående uddannelser i et attraktivt læringsmiljø.

Gymnasiet er såvel inde som ude særdeles velholdt. Adskillige faglokaler er inden for den seneste årrække blevet totalt renoveret, og der tilbydes fine faciliteter til forskellige former for musikudfoldelse i det nyligt opførte musikhus. Seneste store projekt, som netop er færdiggjort, er den moderne sportsplads, som med sin synlige placering i bybilledet på fineste vis kan markedsføre Frederikshavn Gymnasium.

Frederikshavn Gymnasium har ca. 575 elever fordelt på de tre uddannelser STX, HF samt Maritim Student. Gymnasiet har knap 70 ansatte, heraf 55 lærere. Der arbejdes målrettet på at tiltrække flere elever til de tre uddannelsesretninger, og udviklingen er positiv, idet elevoptaget dette skoleår er steget med ca. 21% i forhold til sidste år.

I Dansk Erhvervs seneste løfteevneanalyse har Frederikshavn Gymnasium Nordjyllands bedste og landets fjerdebedste løfteevne. Vi er altså gode til at få det bedste frem i vores elever.

Gymnasiets omsætning (tilskud) for 2019 forventes at beløbe sig til 46 mio. kr.

Frederikshavn Gymnasium har internationalt samarbejde med partnerskoler i flere europæiske lande samt i Japan. Flere naturvidenskabelige studieretninger deltager desuden, i samarbejde med et gymnasium i Bremerhaven, i projektsamarbejdet Young Scientists.

Frederikshavn Gymnasium bidrager også aktivt som kultur- og vidensinstitution i lokalsamfundet, ligesom gymnasiet arbejder tæt sammen med det lokale erhvervsliv og andre uddannelsesinstitutioner i lokalområdet.

Samtidig er skolen en tryg ramme om et levende og udviklende ungdomsliv med en bred vifte af fælles oplevelser. Der er ingen tvivl om, at 2 eller 3 år på gymnasiet er med til at udvikle og forme de unge mennesker, og gymnasietiden er en væsentlig og mindeværdig periode i de unges liv. Eller som gymnasiet selv siger i deres nye slogan: Frederikshavn Gymnasium – med dig resten af dit liv.


7) Mission, vision & værdier

Skolens mission, vision og værdigrundlag er nyformuleret i 2019. Det findes her


8) Strategi

På et stort strategiseminar i januar 2019, hvor hele personalet såvel som bestyrelsen deltog, blev der formuleret en lang række konkrete indsatsfelter.
De mange aftalte indsatser er formuleret i en implementeringsplan, som vi p.t. er i fuld gang med at føre ud i livet og skolens dagligdag.

 

9) Stillingen som rektor 

Rektor er øverste leder og ansvarlig over for bestyrelsen for hele gymnasiets drift. Stillingen er en kombination af mange ting, fx:

- ansvar for elevernes undervisningsmiljø og trivsel

- personaleleder, herunder ansvar for arbejdsmiljø og sikkerhed

- pædagogisk leder

- leder af ledelsesteam og sekretariat

- økonomiansvarlig.

Rektor skal i høj grad selv sammen med ledelsesteamet og sekretariatet fordele arbejdsopgaver. Det kræver sans for uddelegering og forståelse for værdien af tillid.

Rektor bør desuden være opmærksom på, at antallet af opgaver i perioder er uendeligt. Der skal prioriteres og skabes overskud til at træffe gode beslutninger. Her står ledelsesteamet og sekretariatet klar både med opgaveløsning og sparring.

Bestyrelsen er rektors reference. Bestyrelsen træffer beslutninger på bestyrelsesmøder efter rektors indstilling. Bestyrelsen ønsker en fri dialog og ærlige debatter, hvor alle synspunkter kommer til orde. Rektor skal kunne både lytte til og inspirere bestyrelsen og omvendt. Når beslutningen er truffet, er det forventningen, at bestyrelsen bakker 100% op om rektors udmøntning. Og omvendt

Rektor samarbejder med bestyrelsesformanden om dagsordner og forarbejde for bestyrelsens beslutninger. Rektor modtager regelmæssigt sparring af bestyrelsesformanden. 

 

10) Vi forventer, at ny rektor

- arbejder målrettet for et godt arbejds- og undervisningsmiljø,

- er Frederikshavn Gymnasiums ansigt udadtil, aktivt markedsfører Frederikshavn Gymnasium, er synlig i lokalmiljøet og netværker med lokalområdets erhvervsliv og andre uddannelsesinstitutioner,

- kan praktisere teamledelse og uddelegering,

- gennem sin ledelsesstil kan inspirere og udvikle medarbejdere og elever,

- tror på samarbejde, åbenhed, anerkendelse og har mod og initiativ,

- har erfaring med ledelse,

- har en relevant kandidatgrad og pædagogikum.

 

11) Eksterne relationer 

Rektor på Frederikshavn Gymnasium forventes at være synlig i lokalmiljøet i mange netværksfora for at skabe et øget kendskab til gymnasiets særlige profil og høje faglige niveau i lokalområdet generelt, og i relation til kommende elever og forældre specifikt. Frederikshavn Gymnasium har desuden et etableret partnerskab med MARTEC (den lokale polytekniske og maritime uddannelsesinstitution).

 

12) Strategisk, teambaseret ledelse.

Rektor skal i tæt samarbejde med ledergruppen sikre implementering af den fastlagte vision og strategi samt fastholde og videreføre engagementet og begejstringen omkring Frederikshavn Gymnasiums særlige profil i uddannelseslandskabet og i udviklingen af gymnasiets særlige kultur og uddannelser. 

Åbenhed og uddelegering af ansvar er bærende elementer i den måde, hvorpå ledelsen på Frederikshavn Gymnasium praktiseres både nu og i fremtiden. Vores kommende rektor skal i vid udstrækning betragte ledelse som en teamopgave, hvor åben kommunikation er en afgørende værdi.  

 

13) Ansættelsesvilkår 

Ansættelse i henhold til aftale om ansættelser af chefer ved institutioner inden for undervisning og uddannelse på Undervisningsministeriets område.  

 

14) Proces- og tidsplan  

28/10 2019                                Ansøgningsfrist kl. 12.00.

05/11 2019                                Første runde ansættelsessamtaler

06-13/11 2019                           Udarbejdelse af kompetenceprofil på ansøgere

20/11 2019                                Anden runde ansættelsessamtaler

29/11 2019                                Besked til ansøgere

01/01 2020                                Forventet tiltrædelse

 

Kompetenceprofil

Går du videre til 2. samtalerunde, skal du udfylde en Garuda Kompetence Profil.

Det er firmaet Garuda, der står bag. Profilen er et dialogværktøj/et oplæg til en samtale ud fra de 16 personlighedstræk, der analyseres på.

Du svarer på nogle spørgsmål i en netbaseret undersøgelse. Svarene analyseres og du får en personlig tilbagemelding før 2. samtale.  Ansættelsesudvalget får ligeledes en gennemgang af din kompetenceprofil.

Garuda beskriver følgende om kompetenceprofilen: 

KompetenceProfilen er et solidt værktøj til rekruttering og udvikling af ledere og andre nøglepersoner. Den giver et detaljeret overblik over personlige kompetencer og erfaringer i forhold til en given stilling. Spørgeskemaet afdækker 16 træk, der har betydning for arbejdslivet. Med KompetenceProfilen får man blandt andet indblik i:

  • Hvad motiverer personen?
  • Hvad giver personen jobtilfredshed?
  • Hvordan kommunikerer personen?
  • Hvordan samarbejder personen med andre?
  • Hvordan ser personen på forskellige normer og værdier?
  • Hvor meget støtte og opbakning har personen behov for?
  • Hvordan forholder personen sig til forandringer?