Alle oplysninger vedr. eksamen og prøver finder du i Lectio, samt på opslagstavlen overfor kontoret.

Er du i tvivl om noget kan du altid kontakte uddannelsesleder Jan Bjeldbak, som er skolens eksamens- og prøvekoordinator.


Link til eksamensbekendtgørelsen

I ministeriets eksamensbekendtgørelse ("Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser") findes der nogle bestemmelser, som alle elever har pligt til at kende. Vær bl.a. opmærksom på:

§13, stk.3: Når en eksaminand aflægger en individuel mundtlig prøve på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i prøvelokalet, før de selv skal eksamineres

§16: En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.
  stk.2.: Prøven afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. I en eventuel forberedelsestid er indeholdt tid til udlevering af opgave og materiale. I eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse er indeholdt tid til votering og karakterfastsættelse.

§17: En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven. 
  stk.2.: Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis institutionen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke. (...)