Specialpædagogisk støtte (SPS)
SPS står for specialpædagogisk støtte. Det er en støtteordning, der skal sikre, at du kan tage en ungdomsuddannelse på lige vilkår med dine kammerater, selvom du har en fysisk eller psykisk lidelse eller funktionsnedsættelse.

Hvem kan søge?
Hvis du har en funktionsnedsættelse, kan du søge støtte. Det kan være en diagnose som for eksempel ADHD, ADD, autisme, Aspergers eller lignende, og det kan være psykiske lidelser såsom diagnosticeret angst, depression osv. Det kan også være høre- eller synsnedsættelse, eller hvis man er kørestolsbruger eller har andre fysiske handicaps.

Procedure for SPS på Frederikshavn Gymnasium:

  1. Eleven og eventuelt forældre kontakter studiesekretær Lise Jørgensen eller vores SPS-koordinator, Line Frøkjær.
  2. Dialog med elev og forældre om behov og støtteordning.
  3. Dokumentation sendes til SPS-koordinatoren og studiesekretæren.
  4. Elev og forældre underskriver samtykkeerklæring og returnerer til SPS-koordinatoren.
  5. Når ansøgningen er behandlet og bevilling godkendt, modtager eleven brev herom i sin e-Boks.
  6. Opstartsmøde med din mentor. Studiestøttetimer planlægges og iværksættes med mentoren.
  7. Forløbsbeskrivelser udarbejdes hvert halve år af mentor i samråd med elev.

Hvad med dysleksi eller dyskalkuli? (ordblindhed eller talblindhed)
Vi screener alle vores nye elever for ordblindhed og talblindhed. Efter screeningerne vil alle elever, der viser tegn på de to funktionsnedsættelser, blive kontaktet af vores læsevejledere eller matematikvejledere. Der vil blive afviklet et møde med en behovsafklaring, og de relevante muligheder for støtte vil blive aftalt. Det drejer sig typisk om forskellige former for it-værktøjer og/eller timer til støtte/træning samt særlige vilkår ved eksamensafvikling (se nedenfor).

Hvornår kan jeg søge?
Hvis du skal starte på HF eller STX, kan du med fordel kontakte studievejledningen eller SPS-koordinator Line Frøkjær inden skolestart, således at du allerede fra starten af skoleåret får en mentor tilknyttet. Hvis du allerede går på gymnasiet, skal du kontakte din studievejleder.

Hvilken form for dokumentation skal jeg bruge?
Der kræves som udgangspunkt faglig dokumentation (typisk fra en læge, psykolog eller psykiater), der beskriver din funktionsnedsættelse. Ordblindetest fra folkeskolen kan også anvendes som dokumentation for ordblinde.

Hvad består støtten af?
Støtten afhænger af din funktionsnedsættelse. Ved fysiske handicaps kan den typisk bestå af praktisk hjælp (f.eks. til at komme rundt på skolen, afhjælpe tunge løft m.v.) I forbindelse med psykiske lidelser vil støtten bestå af studiestøttetimer, hvor du kan få hjælp til at planlægge dit arbejde, afkode hvad du skal, overskue din arbejdsuge, overskue travle uger, lægge sociale strategier for din skolegang osv. Indholdet af støtten tilstræbes at støtte/dække de konkrete behov, som du har ift. at få en god og givende skolegang.

På Frederikshavn Gymnasium har vi et korps af mentorer, som hjælper vores elever. Du bliver kontaktet af din mentor via Lectio eller telefon. Elev og mentor aftaler indbyrdes, hvor ofte og hvor mange timer der er behov for at mødes.

Hvad med prøver og eksamen?

Hvis du har en funktionsnedsættelse eller har enten ordblindhed eller talblindhed, har du mulighed for at få forlænget tid til officielle eksaminer, interne års- og terminsprøver og til de større skriftlige opgaver, som skrives i løbet af din tid på HF/STX.

Til skriftlige eksaminer/prøver kan du, hvis du ønsker det, få tildelt ekstra tid, evt. delt op hvis prøven består af to delprøver.

Til mundtlige eksaminer/prøver med forberedelse på skolen kan du, hvis du ønsker det, få forlænget forberedelsestiden. Dette gør sig også gældende i forbindelse med større skriftlige opgaver, hvor skrivetiden strækker sig over flere dage. Tildelingen af ekstra tid sker i samarbejde med dig og beror på en individuel vurdering.

For talblindhed gælder den ekstra tid for fagene fysik, kemi, matematik (alle niveauer) samt samfundsfag på A-niveau.

For at få tildelt forlænget tid skal man have dokumentation fra en fagperson på, at man har et behov. Det kan f.eks. være skolens matematik- eller læsevejledere, som anbefaler forlænget tid til at skrive/læse, det kan være din SPS-vejleder, der skriver en anbefaling af forlænget tid, og endelig kan det være en anden fagperson, som f.eks. din læge, der anbefaler forlænget tid til prøverne af årsager, der kan begrundes medicinskfagligt.