Fag- og læreplaner for alle fag i gymnasiet og hf kan findes her.

I ministeriets eksamensbekendtgørelse ("Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser") findes der nogle bestemmelser, som alle elever har pligt til at kende. Hele bekendtgørelsen kan ses på ovenstående link. Vær bl.a. opmærksom på følgende:

1) Prøve- og eksamensperioden kan ses i Lectios månedskalender. Individuelle prøvetidspunkter fremgår af Lectio.

2) Som stx-elev skal du aflægge i alt 9 eksamener. Det ligger fast, at du skal op til mundtlig eksamen i dit studieretningsprojekt (SRP). Derudover skal du til otte eksamener, som kan være mundtlige eller skriftlige. Det afgøres ved udtræk, hvilke fag, du skal til eksamen i. Enkelte eksamener vil typisk ligge efter 1g og 2g, mens de fleste vil ligge efter 3g.

3) Som HF-elev skal du aflægge eksamen i alle dine fag.

4) Du kan læse om konsekvenser af sygdom eller udeblivelse af andre uforudsigelige grunde i eksamensbekendtgørelsens §9 (se link ovenfor)

5) §13, stk.3: Når en eksaminand aflægger en individuel mundtlig prøve på grundlag af et gruppefremstillet produkt, må de øvrige medlemmer af gruppen ikke være til stede i prøvelokalet, før de selv skal eksamineres

6) Du kan læse om anvendelse af hjælpemidler til eksamen i eksamensbekendtgørelsens §15. (Se link ovenfor)

7) §16: En prøve er begyndt, når uddelingen af opgaverne er begyndt, eller når eksaminanden er blevet gjort bekendt med prøvespørgsmålet, opgaven, opgavetitlen, forberedelsesmaterialet eller lignende.
  stk.2.: Prøven afvikles inden for den i læreplanen fastsatte tidsramme. I en eventuel forberedelsestid er indeholdt tid til udlevering af opgave og materiale. I eksaminationstiden ved en prøve med mundtlig besvarelse er indeholdt tid til votering og karakterfastsættelse.

8) §17: En eksaminand, der udebliver fra eller kommer for sent til en prøve, har ikke krav på at aflægge prøven. 
  stk.2.: Hvis det anses for udelukket, at en eksaminand, der kommer for sent til en prøve, kan have modtaget nogen oplysning om opgaven, og hvis institutionen skønner, at forsinkelsen er rimeligt begrundet og af kortere varighed, kan eksaminanden få lov til at deltage i prøven. Prøvetiden forlænges ikke. (...)

9) Du kan læse om særlige prøvevilkår  i eksamensbekendtgørelsens §19. (Se link ovenfor)

10) Du kan læse om, hvordan du klager over en prøve eller eksamen her.

10) Du kan læse om bestemmelser vedr. snyd i eksamensbekendtgørelsens §20. (Se link ovenfor)